Ugovor Hrvatskog liječničkog sindikata s Hrvatskim željeznicama

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 11, OIB 80572192786, kojeg zastupa po punomoći direktor Prodaje i marketinga Tomislav Šabić, dipl. ing. (u daljnjem tekstu Prijevoznik) i Hrvatski liječnički sindikat, Zagreb, Šubićeva 9, OIB 05586205887, kojeg zastupa predsjednik Ivica Babić (u daljnjem tekstu Sindikat)

zaključili su dana 25. veljače 2015.

 

UGOVOR  br.           /2015.

o prijevozu željeznicom članova Hrvatskog liječničkog sindikata i članova njihovih užih obitelji

 

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je prijevoz članova Sindikata kao nositelja prava i članova njihovih užih obitelji (bračnih/životnih partnera i djece) kao korisnika prava i to temeljem ispostavljene Iskaznice za putovanje u vlakovima HŽPP K-50 (dalje Iskaznica K-50).

Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana, način plaćanja usluge prijevoza, te način rješavanja sporova i raskid Ugovora. 

Članak 2.

Prijevoznik se obvezuje da će na redovitim linijama unutarnjeg javnog prijevoza, vlakovima predviđenima voznim redom, obavljati prijevoz nositelja i korisnika prava, a koji se za svoje putovanje koriste željezničkim prijevozom u 1. i 2. razredu svih vrsta vlakova, s popustom u visini 50% od redovite prijevozne cijene koja vrijedi na dan kupnje prijevozne karte. U Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog Ugovora iskazane su cijene važeće u trenutku sklapanja ovog Ugovora. Nositelju prava će se ispostavljati pojedinačne, mjesečne opće pretplatne karte, a korisniku prava isključivo pojedinačne prijevozne karte. 

Članak 3.

Pojedinačne prijevozne karte s popustom iz čl. 2. ovog Ugovora nositelji i korisnici prava kupuju i plaćaju na putničkim blagajnama ili u vlaku, a pretplatne karte nositelji prava kupuju i plaćaju isključivo na putničkim blagajnama.   

Članak 4.

Iskaznice K-50 se ispostavljaju na ime i prezime nositelja prava (na temelju članske iskaznice ili potvrde Sindikata da je nositelj prava član Sindikata) i korisnika prava (član njegove uže obitelji uz prisustvo nositelja prava na temelju potvrde Sindikata) imaju fotografiju i vrijede godinu dana od dana ispostavljanja (u razdoblju važenja ovog Ugovora) te omogućuju kupnju prijevoznih karata s popustom.

Nositelji i korisnici prava će o svome trošku kupiti Iskaznicu K-50 u službenim mjestima Prijevoznika. S Iskaznicom K-50 povlaštenu vožnju može ostvariti samo osoba na koju ista glasi. 

Nositelj i korisnik prava obvezni su predočiti Iskaznicu K-50 prilikom kupnje prijevoznih karata kao i vlakopratnom osoblju prilikom provjere prijevoznih karata u vlaku. U slučaju da nositelj i korisnik prava prilikom putovanja ne mogu pokazati važeću Iskaznicu K-50, vlakopratitelj u vlaku tom će putniku naplatiti razliku između plaćene povlaštene cijene iz Priloga 1 i stvarno potrebne prijevozne cijene bez popusta i dodatak sukladno važećoj Tarifi 103-Cijene i Tarifi 101-Prijevozni uvjeti.

Ukoliko službeno mjesto nije otvoreno za prodaju prijevoznih karata vlakopratitelj će u vlaku ispostaviti prijevoznu kartu po cijeni iz Priloga 1, a ukoliko službeno mjesto prodaje prijevozne karte ili je prijevozna karta neodgovarajuća (npr. putovanje vlakom višeg ranga, u 1. razredu, produljenje putovanja i dr.) vlakopratitelj će u vlaku naplatiti dodatak sukladno važećoj Tarifi 103-Cijene i Tarifi 101-Prijevozni uvjeti.

Novac za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte vraća se u skladu s propisima Prijevoznika (Tarifa 101).   

Članak 5.

U slučaju gubitka Iskaznice K-50 isto se mora prijaviti u mjesto ispostavljanja Iskaznice K-50 tako da se može proglasiti nevažećom, a nositelj i korisnik prava za daljnje korištenje mora kupiti novu Iskaznicu K-50.

Za izgubljene prijevozne karte kupljene temeljem Iskaznice K-50 ne ispostavlja se zamjenska karta, a zlouporaba ili nepravilno korištenje Iskaznice K-50 može dovesti do oduzimanja iste i podizanja tužbe kod nadležnog suda.

Članak 6.

Stranke su suglasne da se odredbe ovog Ugovora mogu mijenjati zaključivanjem dodatka (aneksa)  ovom Ugovoru.

Članak7.

Ugovorne strane su suglasne da će u slučaju povećanja ili smanjenja cijena iz Tarife 103 HŽ Putničkog prijevoza do 15%, bez daljnjih pregovaranja za isti postotak povećati ili smanjiti cijenu iz  Priloga 1 ovog Ugovora. U slučaju promjene cijena iz Tarife 103 HŽ Putničkog prijevoza za više od 15%, strane će zaključiti dodatak ovom Ugovoru na način da će izmijeniti postojeći Ugovor ili isti raskinuti u cijelosti.

Članak 8.

U slučaju spora u primjeni Ugovora koji ne bi mogao biti riješen sporazumno, ugovorne strane suglasne su u tome da će spor rješavati stvarno nadležan sud u Zagrebu. Obje ugovorne strane, ukoliko druga ugovorna strana ne izvršava ugovorne obveze, imaju pravo raskinuti ovaj Ugovor. Raskid Ugovora nastupa istekom zadnjeg dana u mjesecu u kojoj je zaprimljena izjava o raskidu.

 

Članak 9.

Ugovor se zaključuje za razdoblje od 01. ožujka 2015. godine do  29. veljače 2016. godine, a stupa na snagu datumom potpisivanja ugovornih strana, a primjenjuje se protekom petnaest (15) dana od stupanja Ugovora na snagu.

 

Članak 10.

Ovaj Ugovor je sastavljen u pet (5) istovjetnih primjeraka od kojih Prijevozniku ostaje tri (3), a Sindikatu (2) primjerka.

 

Članak 11.

U znak da su im odredbe Ugovora jasne i da na njih pristaju, strane ga potpisuju po ovlaštenim zastupnicima.

 

Za Hrvatski liječnički sindikat

Za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.                        

 

 

Predsjednik

Direktor Prodaje i marketinga

mr. sc. Ivica Babić, dr. med.

Tomislav Šabić, dipl. ing. 

 

Prilog 1

         

PRIJEVOZNE CIJENE OPĆIH MJESEČNIH   PRETPLATNIH KARATA PO K-50 ZA  ČLANOVE HRVATSKOG   LIJEČNIČKOG SINDIKATA

km

Putnički vlak

Brzi vlak

2.

1.

2.

1.

razred

k u n a

1-5

170,00

255,00

352,00

437,00

6-10

214,00

321,00

396,00

503,00

11-15

256,00

384,00

438,00

566,00

16-20

299,00

449,00

481,00

631,00

21-25

354,00

531,00

522,00

699,00

26-30

382,00

573,00

530,00

721,00

31-35

451,00

677,00

599,00

825,00

36-40

486,00

729,00

634,00

877,00

41-45

520,00

780,00

668,00

928,00

46-50

590,00

885,00

738,00

1.033,00

51-55

624,00

936,00

772,00

1.084,00

56-60

694,00

1.041,00

842,00

1.189,00

61-65

728,00

1.092,00

876,00

1.240,00

66-70

798,00

1.197,00

946,00

1.345,00

71-75

832,00

1.248,00

980,00

1.396,00

76-80

902,00

1.353,00

1.050,00

1.501,00

81-85

936,00

1.404,00

1.084,00

1.552,00

86-90

970,00

1.455,00

1.118,00

1.603,00

91-95

1.006,00

1.509,00

1.154,00

1.657,00

96-100

1.040,00

1.560,00

1.188,00

1.708,00

101-110

1.144,00

1.716,00

1.292,00

1.864,00

111-120

1.248,00

1.872,00

1.396,00

2.020,00

121-130

1.318,00

1.977,00

1.466,00

2.125,00

131-140

1.387,00

2.081,00

1.535,00

2.229,00

141-150

1.456,00

2.184,00

1.604,00

2.332,00

151-160

1.526,00

2.289,00

1.674,00

2.437,00

161-170

1.594,00

2.391,00

1.742,00

2.539,00

171-180

1.664,00

2.496,00

1.812,00

2.644,00

181-190

1.734,00

2.601,00

1.882,00

2.749,00

191-200 i više

1.803,00

2.705,00

1.951,00

2.853,00

 

 

     

DODATNE CIJENE ZA BRZE I IC VLAKOVE NA

UNUTARNJIM RELACIJAMA

Vrsta vlaka

Uz 50% popust

 

jedan smjer

odlazak i povratak

Brzi

3,50

7,00

IC

9,00

18,00

 

 

CIJENE POJEDINAČNIH PRIJEVOZNIH KARATA   ZA JEDNOSMJERNO

PUTOVANJE S POPUSTOM 50% ZA ČLANOVE

HRVATSKOG LIJEČNIČKOG SINDIKATA

I ČLANOVE NJIHOVIH UŽIH OBITELJI

km

Putnički vlak

km

Putnički vlak

2.

1.

Razlika

2.

1.

Razlika

1. i 2.

1. i 2.

razred

razred

k u n a

k u n a

1-5

4,60

6,90

2,30

301-310

71,10

106,70

35,60

6-10

5,20

7,80

2,60

311-320

73,10

109,70

36,60

11-15

5,90

8,90

3,00

321-330

74,90

112,40

37,50

16-20

6,50

9,80

3,30

331-340

77,00

115,50

38,50

21-25

7,20

10,80

3,60

341-350

78,20

117,30

39,10

26-30

11,60

17,40

5,80

351-360

80,80

121,20

40,40

31-35

12,30

18,50

6,20

361-370

82,70

124,10

41,40

36-40

13,60

20,40

6,80

371-380

85,30

128,00

42,70

41-45

14,90

22,40

7,50

381-390

86,60

129,90

43,30

46-50

16,80

25,20

8,40

391-400

87,90

131,90

44,00

51-55

18,10

27,20

9,10

401-410

89,80

134,70

44,90

56-60

20,10

30,20

10,10

411-420

92,40

138,60

46,20

61-65

21,40

32,10

10,70

421-430

95,00

142,50

47,50

66-70

22,70

34,10

11,40

431-440

96,90

145,40

48,50

71-75

23,90

35,90

12,00

441-450

98,20

147,30

49,10

76-80

25,30

38,00

12,70

451-460

100,20

150,30

50,10

81-85

27,20

40,80

13,60

461-470

101,50

152,30

50,80

86-90

28,40

42,60

14,20

471-480

103,40

155,10

51,70

91-95

29,80

44,70

14,90

481-490

104,70

157,10

52,40

96-100

31,00

46,50

15,50

491-500

107,30

161,00

53,70

101-110

32,30

48,50

16,20

501-525

112,40

168,60

56,20

111-120

34,90

52,40

17,50

526-550

116,30

174,50

58,20

121-130

36,90

55,40

18,50

551-575

120,80

181,20

60,40

131-140

38,80

58,20

19,40

576-600

126,60

189,90

63,30

141-150

40,70

61,10

20,40

601-625

131,80

197,70

65,90

151-160

42,10

63,20

21,10

626-650

135,70

203,60

67,90

161-170

44,00

66,00

22,00

651-675

140,80

211,20

70,40

171-180

45,90

68,90

23,00

676-700

145,40

218,10

72,70

181-190

47,20

70,80

23,60

701-725

141,50

212,30

70,80

191-200

50,40

75,60

25,20

726-750

142,80

214,20

71,40

201-210

52,40

78,60

26,20

751-775

143,40

215,10

71,70

211-220

54,30

81,50

27,20

776-800

148,00

222,00

74,00

221-230

55,60

83,40

27,80

801-825

153,10

229,70

76,60

231-240

57,50

86,30

28,80

826-850

157,10

235,70

78,60

241-250

59,50

89,30

29,80

851-875

161,50

242,30

80,80

251-260

61,40

92,10

30,70

876-900

164,80

247,20

82,40

261-270

63,30

95,00

31,70

901-925

169,90

254,90

85,00

271-280

65,90

98,90

33,00

926-950

173,20

259,80

86,60

281-290

67,90

101,90

34,00

951-975

178,30

267,50

89,20

291-300

69,80

104,70

34,90

976-1000

182,20

273,30

91,10