SPORAZUM prihvatljiv Hrvatskom liječničkom sindikatu koji Vlada RH ne želi potpisati

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 2, Zagreb, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava,

i

SINDIKATI U JAVNIM SLUŽBAMA

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek, predsjednici,

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici,

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,

Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku,

Nezavisni sindikat zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

 

dana __________ ožujka 2015. godine, sklopili su sljedeći

 

 

OKVIRNI SPORAZUM

O PRIMJENI OSNOVICE ZA IZRAČUN JUBILARNE NAGRADE

ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

Svrha i cilj Sporazuma

Članak 1.

Okvirnim Sporazumom o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Sporazum) Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada), te reprezentativni sindikati u javnim službama (u daljnjem tekstu: sindikati), potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12) (u daljnjem tekstu:TKU), suglasno utvrđuju da je cilj ovog Sporazuma sveobuhvatno i cjelovito rješavanje spornog pitanja primjenjive visine osnovice za izračun jubilarne nagrade, koja je uređena člankom 69. TKU-a), u cilju sprječavanja potrebe pokretanja mogućih sudskih sporova po toj osnovi te stvaranja nepotrebnih sudskih troškova.   

 

 

Predmet Sporazuma

Članak 2.

Ovim Sporazumom utvrđuju se međusobna prava i obveze Vlade i sindikata, kao i aktivnosti koje će biti potrebno poduzeti od strane potpisnika ovoga Sporazuma u ispunjavanju svrhe i cilja utvrđenog člankom 1. ovoga Sporazuma.

 

 

 

Obveze Vlade

Članak 3.

(1) Uzimajući u obzir dosadašnju sudsku praksu u odnosu na pitanje primjenjive visine osnovice za izračun jubilarne nagrade za službenike i namještenike u javnim službama, koji su pravo na jubilarnu nagradu ostvarili u 2014. godini, prema kojoj su sudovi zauzeli stav da službenicima i namještenicima u javnim službama pripada pravo na jubilarnu nagradu u visini osnovice uređene člankom 69. TKU-a, radi ispunjanja svrhe i cilja ovoga Sporazuma, Vlada se obvezuje:

 

1) Svim službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su u 2014. godini ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, isplatiti razliku između iznosa jubilarne nagrade koji je isplaćen prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna i iznosa osnovice za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna.

2) Pripadajuću razliku iznosa jubilarne nagrade iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, isplatiti u tri navrata do kraja 2015. godine, i to na način da će se isplata vršiti prema vremenu ostvarivanja prava na isplatu jubilarne nagrade na slijedeći način:

-          prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, najkasnije do 15. travnja 2015. godine;

-          druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 2014. godine, najkasnije do 15. lipnja 2015. godine;

-          treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, najkasnije do 15. kolovoza 2015. godine;

-          četvrta isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine, najkasnije do 15. listopada 2015. godine

3) Svim poslodavcima u javnim službama koji su u radnom sporu s službenikom ili namještenikom zbog isplate razlike visine jubilarne nagrade, dostaviti uputu u kojoj bi se poslodavcima predložilo sklapanje nagodbe s utvrđenim pravom na isplatu jubilarne nagrade prema osnovici od 1.800,00 kuna.

 

Obveze sindikata

Članak 4.

Radi ispunjenja svrhe i ciljeva  iz članka 1. ovoga Sporazuma, sindikati se obvezuju:

1) Svim svojim članovima koji su u radnom sporu s poslodavcem zbog isplate razlike visine jubilarne nagrade, predložiti  sklapanje nagodbe u kojoj bi se utvrdilo pravo na isplatu jubilarne nagrade prema osnovici od 1.800,00 kuna, a kojom bi se radnici odrekli prava na isplatu kamate.

2) Poslodavcu dostaviti popis radnika koji pristaju na isplatu razlike jubilarne nagrade prema članku 3. ovoga Sporazuma.

 

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 5.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa svih sindikata potpisnika TKU-a.

 

Članak 6.

Sporazum se zaključuje u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki od potpisnika na strani sindikata zadržava po jedan, a Vlada dva primjerka.

   

 

Za pregovarački odbor Vlade RH

 

 

Ministar rada i mirovinskoga sustava

     prof. dr. Mirando Mrsić, dr. med.

Za pregovarački   odbor sindikata
  javnih službi

 

Hrvatski   liječnički sindikat

mr.sc. Ivica Babić, dr.med.

______________________________

 


 

______________________________

Hrvatski   sindikat djelatnika u kulturi

Ljubica Pilić

__________________________________

 

 

Nezavisni   sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju

Antun Guljaš

__________________________________

 

 

Samostalni   sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Spomenka Avberšek

___________________________________

 

 

 

Sindikat   zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Ivezić

___________________________________

 

 

Sindikat   državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša

___________________________________