Okvirni sporazum

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg sv. Marka 2, Zagreb, zastupana po prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., ministru rada i mirovinskoga sustava,

i

SINDIKATI U JAVNIM SLUŽBAMA

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Spomenki Avberšek, predsjednici,

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, zastupan po Ljubici Pilić, glavnoj tajnici,

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, zastupan po Jadranki Ivezić, predsjednici,

Hrvatski liječnički sindikat, zastupan po mr. sc. Ivici Babiću, dr. med., predsjedniku,

Nezavisni sindikat zaposlenih u Hrvatskom zdravstvenom osiguranju, zastupan po Antunu Guljašu, predsjedniku,

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, zastupan po Borisu Pleši, predsjedniku

 

dana __________ ožujka 2015. godine, sklopili su sljedeći

 

 

OKVIRNI SPORAZUM

O PRIMJENI OSNOVICE ZA IZRAČUN JUBILARNE NAGRADE

ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

 

Svrha i cilj Sporazuma

Članak 1.

Okvirnim Sporazumom o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Sporazum) Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada), te reprezentativni sindikati u javnim službama (u daljnjem tekstu: sindikati), potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 141/12) (u daljnjem tekstu:TKU), suglasno utvrđuju da je cilj ovog Sporazuma sveobuhvatno i cjelovito rješavanje spornog pitanja primjenjive visine osnovice za izračun jubilarne nagrade, koja je uređena člankom 69. TKU-a, odnosno člankom 4. Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Dodatak II), u cilju sprječavanja potrebe pokretanja mogućih sudskih sporova po toj osnovi te stvaranja nepotrebnih sudskih troškova.   

 

 

Predmet Sporazuma

Članak 2.

Ovim Sporazumom utvrđuju se međusobna prava i obveze Vlade i sindikata, kao i aktivnosti koje će biti potrebno poduzeti od strane potpisnika ovoga Sporazuma u ispunjavanju svrhe i cilja utvrđenog člankom 1. ovoga Sporazuma.

  

Obveze Vlade

Članak 3.

(1) Uzimajući u obzir dosadašnju sudsku praksu u odnosu na pitanje primjenjive visine osnovice za izračun jubilarne nagrade za službenike i namještenike u javnim službama, koji su pravo na jubilarnu nagradu ostvarili u 2014. godini, prema kojoj su sudovi zauzeli stav da službenicima i namještenicima u javnim službama pripada pravo na jubilarnu nagradu u visini osnovice uređene člankom 69. TKU-a, radi ispunjanja svrhe i cilja ovoga Sporazuma, Vlada se obvezuje:

 

1) Svim službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su u 2014. godini ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, isplatiti razliku između iznosa jubilarne nagrade koji je isplaćen prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna i iznosa osnovice za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna.

2) Pripadajuću razliku iznosa jubilarne nagrade iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, isplatiti u tri navrata do kraja 2015. godine, i to na način da će se isplata vršiti prema vremenu ostvarivanja prava na isplatu jubilarne nagrade na slijedeći način:

-          prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2014. godine, najkasnije do 15. travnja 2015. godine;

-          druga isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza 2014. godine, najkasnije do 15. lipnja 2015. godine;

-          treća isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2014. godine, najkasnije do 15. kolovoza 2015. godine;

-          četvrta isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine, najkasnije do 15. listopada 2015. godine

3) Svim poslodavcima u javnim službama koji su u radnom sporu s službenikom ili namještenikom zbog isplate razlike visine jubilarne nagrade, dostaviti uputu u kojoj bi se poslodavcima predložilo sklapanje nagodbe s utvrđenim pravom na isplatu jubilarne nagrade prema osnovici od 1.800,00 kuna.

(2) Potpisnici ovoga Sporazuma suglasno utvrđuju da obveze Vlade iz članka 3. ovoga Sporazuma, nastaju s danom potpisa Dodatka III. TKU.

 

Obveze sindikata

Članak 4.

Radi ispunjenja svrhe i ciljeva  iz članka 1. ovoga Sporazuma, sindikati se obvezuju:

1) Svim svojim članovima koji su u radnom sporu s poslodavcem zbog isplate razlike visine jubilarne nagrade, predložiti  sklapanje nagodbe u kojoj bi se utvrdilo pravo na isplatu jubilarne nagrade prema osnovici od 1.800,00 kuna, a kojom bi se radnici odrekli prava na isplatu kamate.

2) Ne pokretati niti na bilo koji način sudjelovati u postupcima pokrenutim tužbom za zaštitu kolektivnih interesa i prava po pitanju prava na jubilarnu nagradu.

 

3) Poslodavcu dostaviti popis radnika, odnosno svojih članova koji neće pokretati sudske sporove, već pristaju na isplatu razlike jubilarne nagrade prema članku 3. ovoga Sporazuma.

4)  Sa Vladom sklopiti Dodatak III. TKU, najkasnije do 1. travnja 2015. godine, kojim bi se utvrdilo pravo na isplatu jubilarne nagrade u 2015. godini, uz primjenu osnovice od 1.800,00 kuna te iznos dnevnice od 150,00 kuna.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.a

 

            Ugovorne stranke izjavljuju da sklapanje ovog Sporazuma nema utjecaja na sudski spor koji se pred Općinskim radnim sudom vodi radi utvrđivanja ništetnosti Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012)

 

 

Članak 5.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa svih sindikata potpisnika TKU-a.

 

Članak 6.

Sporazum se zaključuje u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki od potpisnika na strani sindikata zadržava po jedan, a Vlada dva primjerka.

   

 

Za pregovarački odbor Vlade RH

 

 

Ministar rada i mirovinskoga sustava

     prof. dr. Mirando Mrsić, dr. med.

Za   pregovarački odbor sindikata
  javnih službi

 

Hrvatski   liječnički sindikat

mr.sc. Ivica Babić, dr.med.

______________________________

 


 

______________________________

Hrvatski   sindikat djelatnika u kulturi

Ljubica Pilić

__________________________________

 

 

Nezavisni   sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju

Antun Guljaš

__________________________________

 

 

Samostalni   sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

Spomenka Avberšek

___________________________________

 

 

 

Sindikat   zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi Hrvatske

Jadranka Ivezić

___________________________________

 

 

Sindikat   državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

Boris Pleša

___________________________________