AKTIVNOSTI HLS-a - LJETO 2019.

Poštovane kolegice i kolege! 

Nakon godišnje skupštine HLS-a u Brelima vodstvo HLS-a je nastavilo s intenzivnim radom tijekom ljeta, obilježenim gotovo svakodnevnim pregovorima za granski kolektivni ugovor (GKU) .

HLS je na pregovorima sudjelovao u svojstvu savjetnika sindikalnog pregovaračkog odbora, na pregovorima smo mogli slobodno iznositi svoje zahtjeve vezano uz liječnike, ali pravo odlučivanja nismo imali. 

Vjerujem da ste svi informirani kako je stavke dogovorene u pregovorima  parafirao ministar Kujundžić, ali je na kraju svega, 31.07.2019. Vlada odbila potpisala parafirani GKU, zbog čega je po treći put produžena valjanost postojećeg GKU - do 31.10.2019.

HLS je u pregovorima uspio dogovoriti slijedeće promjene:

  • Povećanje naknade za pripravnost radnim danom s 3 na 4%
  • Povećanje naknade za pripravnost subotom, nedjeljom i blagdanom s 5 na 7%
  • Povećanje dodatka na uvjete rada (na sva radna mjesta navedena u čl. 55. KU) za 3% (povećanje dodatka s 25 na 28%, s 20 na 23%, sa 16 na 19% itd. )
  • Povećanje dodatka za liječničku odgovornost s 12 na 16%
  • Plaćanje putnih troškova za dolazak na rad u pripravnosti 
  • Plaćanje putnih troškova za dolazak na rad po pozivu (do sada se putni troškovi za dolazak u pripravnosti i rad po pozivu nisu plaćali) 
  • Rad u pripravnosti i rad po pozivu obračunavaju se (cit.) “na osnovnu plaću određenu prema koeficijentu složenosti poslova “ , tj. specijalisti po      koeficijentu specijalista, a subspecijalistu po koeficijentu      subspecijalista (subspecijalist dobija koeficijent subspecijalista, a ne više koeficijent specijalista) 
  • Brisana je stavka da se rad u dežurstvu obračunava "prema koeficijentu radnog mjesta na kojem radnik dežura", a novi stavak glasi: “ako dežura doktor medicine - uži specijalist, plaća za vrijeme dežurstva izvan redovnog mjesečnog fonda sati (prekovremeni) obračunava se na osnovnu plaću određenu prema koeficijentu složenosti poslova doktora medicine - specijalista s užom (sub)specijalizacijom”(obrazloženje kao u prethodnoj točki) .

Tijekom pregovora su pregovaračkom timu Vlade kontinuirano postavljana pitanja kada će se riješiti reprezentativnost HLS-a, a paralelno sam održala brojne sastanke s državnim tajnicima različitih ministarstava i drugim visokim dužnosnicima, kao i s novim ministrom rada, koji su svi obećali da će se to riješiti u kratkom roku. 

Unatoč obećanjima, naša reprezentativnost još uvijek nije riješena. 

Postavljen je zahtjev Vladi da reprezentativnost HLS-a riješi Uredbom, što Vlada može učiniti do 15.09., dok traje ljetna stanka u Saboru. 

Počeo je i novi krug pregovora za GKU, u kojem Vlada traži da se s pregovorima počne od nule, a sindikati inzistiraju da prolazna točka bude parafirani GKU, s već dogovorenim boljim uvjetima. 

S obzirom na takvu situaciju, 23.08.2019.sazvan je hitan sastanak Glavnog odbora HLS-a, na kojem se raspravljalo ima li smisla dalje sudjelovati u pregovorima u svojstvu savjetnika sindikalnog pregovaračkog odbora, a budući da sama naša nazočnost na pregovorima Vladi daje argument da smo mi tamo nazočni pa samim time mogu i dalje odugovlačiti s rješavanjem naše reprezentativnosti. 

Na Glavnom odboru je situacija detaljno razmotrena uz izjašnjavanje svakog člana GO, nakon čega su velikom većinom glasova doneseni slijedeći zaključci:

  1. HLS na pregovorima za GKU više neće sudjelovati u svojstvu savjetnika sindikalnog pregovaračkog tima
  2. HLS traži suglasnost pregovaračkih odbora Vlade i reprezentativni sindikata da RAVNOPRAVNO sudjeluje u nastavku pregovora, bez prava potpisa. 

Ova formulacija ništa bitno ne mijenja naše mogućnosti istupanja i postavljanja zahtjeva HLS-a na pregovorima, ali će prisiliti Vladu da jasno iznese svoj stav misli li ozbiljno rješavati našu reprezentativnost ili ne. 

Slijedeći krug pregovora zakazan je za 26.08.19. i očekujemo da će se na tom sastanku donijeti odluke o našim zahtjevima. 

HLS neće odlaziti na pregovore sve dok ne pristignu odgovori na naše zahtjeve, a naša daljnja nazočnost i aktivnosti ovisit će o odgovoru pregovaračkih odbora. 

Razmatrana je i mogućnost pripreme akcije povlačenja suglasnosti za rad dulji od 48 sati tjedno, koja bi se provela u suradnji krovnih liječničkih udruga (HLS, HLK, HLZ), a raspravljalo se i o Strukovnom KU i Zakonu o plaćama liječnika. 

Planiranje i poduzimanje predstojećih aktivnosti ovisi o daljnjem razvoju događaja. 

Vezano uz pripremu daljnjih akcija, 23.0819. je održan  i sastanak predsjednika krovnih liječničkih udruga (HLS, HLK, HLZ) , na kojem je dogovoreno da će naše udruge ubuduće zajednički nastupati u traženju rješenja položaja, statusa i plaća liječnika, pri čemu će svaka udruga preuzeti vodstvo u svom području djelovanja. 

Za sada treba pričekati 15.09.19.,do kada bi Vlada mogla donijeti Uredbu kojom bi riješila reprezentativnost liječnika, kao nositelja djelatnosti. 

O daljnjim aktivnostima bit ćete izvješteni, a u međuvremenu vas sve pozivam da pratite Facebook i web stranice HLS-a. 

Srdačan pozdrav, 

Predsjednica HLS-a :

mr.sc. Renata Čulinović-Čaić, dr.med.