Akti sindikata

Temeljem članka 174. stavka 3. i članka 180. Zakona o radu Republike Hrvatske (NN broj 93/14 i 127/17) Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH 23. srpnja 2019. donosi Rješenje kojim, temeljem odluke, Skupština Hrvatskog liječničkog sindikata, 8. lipnja 2019. donosi

Statut Hrvatskog liječničkog sindikata

 

Osnovne odredbe

 

Članak 1.

Hrvatski liječnički sindikat je strukovna, samostalna, dobrovoljna sindikalna udruga, koja osigurava, unapređuje i štiti interese i prava hrvatskih liječnika.

Sindikat je odgovoran svom članstvu i djeluje u skladu s ovim Statutom i programom.

 

Članak 2.

HLS djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Sjedište HLS-a je Zagreb, Šubićeva 9.

Glavni odbor može odlukom promijeniti sjedište iz prethodnog stavka u izvanrednim okolnostima.

 

Članak 3.

HLS se može udruživati i surađivati sa sindikatima Hrvatske te s drugim sindikalnim udrugama izvan Hrvatske, o čemu odluku donosi Skupština HLS-a.

 

Članak 4.

Osnovni ciljevi i zadaci HLS-a su osobito:

 • zaštita društvenih, materijalnih, i socijalnih interesa liječnika
 • poboljšanje općih uvjeta života i rada liječnika
 • zaštita prava iz radnog odnosa – plaća, socijalna i zdravstvena zaštita, zaštita na radu i druga prava
 • zastupanje interesa liječnika u radnim sporovima
 • zaštita članova HLS-a prilikom zapošljavanja od konkurencije liječnika iz država koje nisu članice EU
 • zaštita profesionalnih prava i obveza u obavljanju posla
 • sklapanje i ostvarivanje kolektivnih ugovora
 • ostvarivanje solidarnosti, međusobno, kao i s umirovljenim liječnicima i članovima drugih sindikata iz članka 3. ovog Statuta
 • suradnja sa svim liječničkim i drugim udrugama/institucijama u svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva i zajedničkih interesa

 

Članak 5.

Ciljeve i zadatke iz članka 4. ovog Statuta HLS ostvaruje zastupajući članstvo pred poslodavcem i pred drugim subjektima gdje se za to ukaže potreba.

HLS će pomoći posredujući između svojih članova i poslodavaca, osiguravajući članovima besplatnu izvansudsku pravnu pomoć, pregovarajući s poslodavcem i drugim partnerima na temelju ovog Statuta i Kolektivnog ugovora

HLS organizira pomoć članovima i u tu svrhu osniva različite fondove, o čemu odluku donosi Skupština.

 

Članstvo

 

Članak 6.

Članovi HLS-a mogu biti radno aktivni  liječnici u djelatnosti zdravstva u Hrvatskoj.

Članovi HLS-a koji su imenovani na funkciju poslodavca, ravnatelja, zamjenika ravnatelja ili su članovi Upravnog vijeća imenovani od strane osnivača zdravstvene ustanove, za vrijeme mandata ne mogu biti članovi tijela HLS-a.

Članovi HLS-a iz st. 2 ovog članka samostalno odlučuju o uplati članarine HLS-u za vrijeme mandata, o čemu se  na početku mandata pismeno očituju dopisom u podružnicu i središnjicu HLS-u.

Članstvo u HLS-u je nespojivo s članstvom u nekom drugom sindikatu.

 

Članak 7.

Članom HLS-a postaje se potpisivanjem pristupnice, kojom se prihvaća ovaj Statut.

Članstvo je dragovoljno i svaki član može uvijek istupiti iz HLS-a.

Članstvo u HLS-u prestaje isključenjem zbog nepoštivanja ovog Statuta, nanošenja štete interesima i ugledu HLS-a, neopravdanog neplaćanja članarine tijekom četiri mjeseca uzastopno i zbog promjene zanimanja, odnosno napuštanja Hrvatske.

 

Članak 8.

Odluku o isključenju člana zbog neprovođenja odluka Skupštine i Glavnog odbora HLS-a i/ili nanošenja štete ugledu i radu HLS-a te nepoštivanja ovog Statuta i ostalih akata HLS-a, donosi Glavni odbor HLS-a, na prijedlog Izvršnog odbora podružnice ili Glavnog odbora HLS-a.

Žalba na ovu odluku podnosi se Skupštini HLS-a, a odluka Skupštine je konačna. 

 

Članak 9.

Članovi HLS-a dužni su pridržavati se svih odluka sindikata, na što su se obvezali potpisujući pristupnicu.

 

 

Organizacija i način djelovanja HLS-a

A.   Podružnice Hrvatskog liječničkog sindikata

 

Članak 10.

Podružnica HLS-a je oblik organiziranja i djelovanja u kojem članovi štite svoja prava i promiču svoje interese prema poslodavcu,

izvršavaju svoje članske obveze i ostvaruju svoja članska prava te organima HLS-a daju prijedloge i mišljenja u cilju uspješnijeg ostvarivanja zadataka HLS-a.

Podružnica HLS-a ima vlastiti žiro račun te samostalno raspolaže s novčanim sredstvima na tom računu i drugom svojom imovinom.

Podružnica HLS-a se utemeljuje u zdravstvenoj ustanovi ili u obliku teritorijalnog organiziranja članova iz više zdravstvenih ustanova u jednu podružnicu.

Skupštinu podružnice HLS-a čine svi članovi podružnice.

Skupštinu saziva predsjednik podružnice na temelju odluke Izvršnog odbora podružnice           

Skupština podružnice se sastaje jednom godišnje i prema potrebi, a izborna skupština se održava svake 4 godine.

Skupština podružnice punovažno odlučuje ako je nazočna natpolovična većina članova.

Iznimno, ukoliko na dvije za redom zakazane Skupštine podružnice nema kvoruma, Izvršni odbor podružnice u roku od mjesec dana zakazuje treću Skupštinu, na kojoj će se pravovaljanim smatrati odluke donesene većinom nazočnih na Skupštini. 

Ova iznimka se ne primjenjuje za odluke za koje je potrebna dvotrećinska većina.

Skupština podružnice HLS-a donosi Pravilnik o radu podružnice, koji mora biti usklađen s ovim Statutom.

 

Članak 11.

Skupština podružnice HLS-a iz svojih redova bira članove Izvršnog odbora podružnice (u pravilu 5 do 11 članova), na mandat od 4 godine. 

Izvršni odbor podružnice bira između sebe predsjednika, potpredsjednika i tajnika.

Radom Izvršnog odbora podružnice HLS-a rukovodi predsjednik, a u slučaju njegovog odsustva, potpredsjednik ili tajnik.

U slučaju da predsjednik podružnice više ne može obavljati funkciju predsjednika, Izvršni odbor između sebe bira novog predsjednika, kojem mandat traje do slijedeće izborne skupštine.

Izvršni odbor podružnice HLS-a obavlja slijedeće poslove:

 • organizira i rukovodi radom članova podružnice HLS-a
 • osigurava provođenje odluka Skupštine odnosno Glavnog odbora HLS-a
 • samostalno raspolaže imovinom podružnice HLS-a i u tu svrhu ima otvoren žiro račun
 • osigurava informiranje članova podružnice
 • obavlja ostale poslove u svrhu realizacije ciljeva i zadataka HLS-a
 • provodi sve oblike sindikalne aktivnosti, uključujući organizaciju štrajka na razini podružnice u skladu s Pravilnikom HLS-a o štrajku. U slučaju pokretanja štrajka obvezno pravovremeno obavještava Glavni odbor HLS-a
 • daje prijedloge, smjernice i inicijative te se koristi metodama sindikalne borbe: pregovorima, upozorenjima, različitim oblicima pritiska i drugim metodama
 • bira sindikalne povjerenike u Skupštinu HLS-a prema ovom Statutu, pri čemu  predsjednik podružnice automatski postaje sindikalni povjerenik

 

B.   Tijela Hrvatskog liječničkog sindikata

 

Članak 12.

Tijela HLS-a su:

 • Skupština HLS-a
 • Glavni odbor HLS-a
 • Predsjednik HLS-a
 • Statutarno povjerenstvo

 

Skupština HLS-a

 

Članak 13. 

Skupštinu HLS-a čine svi sindikalni povjerenici birani u podružnicama HLS-a.

Na svakih 20 do 50 članova podružnice bira se jedan povjerenik, na 51 do 100 članova biraju se  2 povjerenika i tako redom.

Povjerenici se biraju na četiri godine, a podružnica ih može ponovo izabrati.

Podružnica odlukom Izvršnog odbora može izabrati privremenu zamjenu za imenovanog povjerenika, ukoliko je isti opravdano spriječen u obavljanju svojih sindikalnih dužnosti.

Podružnica može povjerenike opozvati i prije kraja mandata od četiri godine.

 

Članak 14.

Skupština se sastaje jednom godišnje i prema potrebi, a izborna skupština se održava svake 4 godine.

Skupštinu saziva Glavni odbor HLS-a, a obavezno se mora sazvati kada to traži najmanje jedna trećina članova Skupštine ili 8 članova Glavnog odbora.

Glavni odbor predlaže predsjednika Skupštine koji se bira na sjednici Skupštine javnim glasovanjem.

 

Članak 14. a

Glavni odbor HLS-a može, kada to zahtjeva potreba za hitnim postupanjem ili kada je riječ o nekom izdvojenom pitanju o kojem je moguće odlučiti bez održavanja posebne rasprave, donijeti odluku o održavanju e-skupštine.

E-skupština održava se na način da se na e-mail adrese svih delegata HLS-a s pravom glasa pošalje poziv za sudjelovanje na e-skupštini, uz koji se poziv dostavlja određeni prijedlog, odluka ili pitanje o kojem je potrebno odlučiti te se određuje rok u kojem su delegati dužni dostaviti svoje odgovore.

Poziv i sva popratna dokumentacija iz prethodnog stavka ovog članka Statuta, dostavlja se delegatima s pravom glasa na e-mail adresu koju su isti prijavili Središnjici HLS-a. U slučaju promjene e-mail adrese, delegati su dužni u najkraćem roku o tome izvijestiti Središnjicu HLS-a.

Rok za dostavu odgovora iz stavka 2. ovog članka Statuta ne može biti kraći od 3 (tri) dana. Ako delegat ne dostavi odgovor u roku naznačenom u pozivu, smatrat će se da nije sudjelovao na e-skupštini.

Na održavanje e-skupštine primjenjuju se sva pravila propisana člankom 16. i člankom 17. ovog Statuta, vezana uz kvorum i većinu potrebnu za donošenje pojedinih odluka.

 

Članak 15.

Skupština usvaja Statut, donosi program rada, potvrđuje izbor povjerenika te odlučuje o visini članarine, o povezivanju s drugim sindikalnim udrugama, o pokretanju štrajka i o svim drugim pitanjima koja su u nadležnosti povjerenika, ukoliko ih Glavni odbor HLS-a stavi na dnevni red Skupštine.

 

Članak 16.

Skupština punovažno odlučuje ako je nazočna natpolovična većina članova.

Odluke se donose većinom glasova i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluke donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

 

Članak 17.

Dvotrećinskom većinom Skupština odlučuje o pokretanju i prestanku štrajka, promjenama Statuta i financijama.

 

Glavni odbor

Članak 18.

Skupština bira Glavni odbor od 15 članova HLS-a, od više kandidata, tajnim glasovanjem.

Ako 2 ili više kandidata imaju isti broj glasova, provodi se drugi krug glasovanja za te kandidate.

Glavni odbor se bira na četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Za člana Glavnog odbora HLS-a ne mogu se kandidirati članovi HLS-a koji su istovremeno članovi užih rukovodstava ili su zaposleni u  drugim liječničkim udrugama.

Glavni odbor iz svojih redova bira i razrješuje predsjednika, potpredsjednika i tajnika HLS.

Predsjednik se bira na mandat od 4 godine, a najviše 3 mandata za redom.

Glavni odbor je izvršni organ Skupštine HLS, sastaje se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje i odluke donosi većinom glasova.

Radom Glavnog odbora rukovodi predsjednik ili potpredsjednik/ HLS-a, a u njihovoj odsutnosti zamjenjuje ih tajnik HLS-a.

Ako tijekom tekućeg mandata član Glavnog odbora istupi iz članstva HLS-a  ili više ne može biti član Glavnog odbora zbog preuzimanja funkcije koja nije kompatibilna s funkcijom člana Glavnog odbora ili podnese ostavku na članstvo u Glavnom odboru ili ode u mirovinu, na njegovo mjesto dolazi prvi slijedeći izabrani kandidat s glasačke liste prema broju glasova Skupštine.

Ako slijedeći kandidati na listi imaju jednaki broj glasova, odluku donosi Glavni odbor većinom glasova.

Iznimno, u slučaju da u Glavnom odboru ostane paran broj članova zbog razloga navedenih u stavku 8. ovog članka, pravo glasa za izbor novog člana Glavnog odbora ima i predsjednik Statutarnog povjerenstva.

 

Članak 19.

Glavni odbor osobito obavlja slijedeće poslove:

 • osigurava i realizira ciljeve i zadatke iz članka 4. Statuta
 • organizira rad i usklađuje interese pojedinih dijelova HLS-a
 • osigurava informiranje članstva
 • brine o realizaciji odluka Skupštine i provođenju programa rada
 • priprema, pregovara i sklapa Kolektivni ugovor, koji je punovažan kada ga usvoji Skupština. Odluku o zaključivanju Kolektivnog ugovora Skupština donosi dvotrećinskom većinom
 • priprema izvještaje o realizaciji programa i financijske izvještaje te ih podnosi Skupštini na usvajanje
 • raspolaže imovinom HLS-a u skladu s odlukama Skupštine

 

Predsjednik HLS-a

 

Članak 20.

 • član je pregovaračkog tima HLS-a za sklapanje, izmjenu ili obnovu Kolektivnog ugovora
 • u ime HLS-a potpisuje Kolektivni ugovor
 • zastupa i predstavlja HLS prema trećima
 • operativno vodi poslovanje HLS-a
 • osigurava izvršavanje odluka Skupštine HLS-a i Glavnog odbora HLS-a
 • osigurava pripremu materijala za Skupštinu HLS-a i za Glavni odbor HLS-a i tim organima podnosi izvješća o radu i financijska izvješća
 • predsjedava sjednicama Glavnog odbora HLS-a

 

Statutarno povjerenstvo

 

Članak 21.

Skupština bira Statutarno povjerenstvo od tri člana.

Za člana Statutarnog povjerenstva može se kandidirati svaki sindikalni povjerenik.

Proces kandidature za člana Statutarnog povjerenstva identičan je procesu kandidature za člana Glavnog odbora HLS-a.

Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika.

Predsjednik Statutarnog povjerenstva pridruženi je (šesnaesti) član Glavnog odbora bez prava glasa, osim u slučaju iz članka 18. stavka 10. ovog Statuta.

 

Članak 22.

Zadaci Statutarnog povjerenstva su:

 • tumačenje i obrazloženje odredaba ovoga Statuta
 • ocjenjivanje usklađenosti odluka organa HLS-a sa Statutom
 • svi poslovi u vezi s primjenom Statuta

  

Članak 23.

Zaštita povjerenika i drugih sindikalnih aktivista utvrđuje se Kolektivnim ugovoromi Zakonom o radu.

 

Način financiranja HLS-a

 

Članak 24.

HLS se financira iz članarine koja iznosi 1% netto plaće, s raspodjelom 60% Podružnici i 40% Središnjici, zatim od dotacija i drugih zakonski dozvoljenih izvora.

Iznimno od prethodnog stavka, članarina liječnika na specijalizaciji iznosi 0,5% netto plaće, s raspodjelom istom kao u stavku 1. ovog članka.

Navedenim će se članovima članarina početi obračunavati u iznosu navedenom u stavku 1. ovog članka u mjesecu koji slijedi nakon položenog specijalističkog ispita.

Sredstva HLS-a služe za djelatnost i poslove ostvarivanja sindikalnih programa, za doprinose ili članarine drugim sindikatima s kojima se udružuje.

 

Članak 25.

Članarina i svi drugi prihodi HLS-a vode se na posebnom računu HLS, a pravo potpisa o trošenju novca imaju predsjednik i tajnik Glavnog odbora, odnosno Izvršnog odbora podružnice, ali u skladu s metodom trošenja sredstava

Svake godine Glavni odbor dužan je Skupštini podnijeti na usvajanje financijski izvještaj i plan troškova za iduću godinu.

 

Članak 26.

Financijsko i administrativno poslovanje kao i osnovna sredstva HLS-a vode se u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 27.

Glavni odbor odlučuje o zapošljavanju zaposlenika na poslovima izvršnog tajnika/administratora i računovođe u skladu s usvojenim planom.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 28.

Žig HLS-a je okrugao, promjera 33 mm, s tekstom: HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT – ZAGREB. U sredini je liječnički medicinski znak zmija i dio hrvatskog grba.

 

Članak 29.

Na temelju ovog Statuta, Glavni odbor će uskladiti pravilnik o načinu i metodama korištenja financijskih sredstava udruge, funkcioniranju posebnih fondova i uopće o trošenju sindikalnog novca.

 

Članak 30.

Prostor za rad HLS-a valja osigurati i preraspodjelom prostora Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. 

 

Članak 31

HLS  se obvezuje u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, uskladiti svoje interne akte s odredbama ovog Statuta.

 

Članak 32.

Sve izmjene i dopune ovoga Statuta donose se na isti način kao i Statut.

 

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog liječničkog sindikata od 19. prosinca 1996. godine.

 

Statut ovjeravaju svojim potpisom:

Tajnica HLS-a:

Linda Rossini Gajšak, dr.med.

 

Predsjednica HLS-a:

mr. sc. Renata Čulinović-Čaić, dr. med.                             

 

 

Pravilnik o priznanjima HLS-a [.docx]

Pravilnik o štrajku [.docx]

Poslovnik o radu skupštine [.docx]