Akti sindikata

Temeljem članka 231. Zakona o radu Republike Hrvatske (NN broj 38/95 od 8. lipnja 1995. godine) a u skladu s člancima 159. do 182. Zakona o radu, na Skupštini održanoj dana 19. prosinca 1996. godine, Hrvatski liječnički sindikat (u daljnjem tekstu HLS) donosi

 

Statut Hrvatskog liječničkog sindikata

 

 

Osnovne odredbe 
  
Članak 1. 
  
Hrvatski liječnički sindikat je strukovna, samostalna, dobrovoljna sindikalna udruga, koja osigurava, unapređuje i štiti interese i prava hrvatskih liječnika. Sindikat je odgovoran svom članstvu i djeluje u skladu s ovim Statutom i programom.
 
 
Članak 2. 
  
HLS djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske. 
Sjedište HLS je Zagreb, Šubićeva 9. 
Glavni odbor može odlukom promijeniti sjedište iz prethodnog stavka.
 
 
Članak 3. 
  
HLS se može udruživati i surađivati sa sindikatima Hrvatske te s drugim sindikalnim udrugama izvan Hrvatske, o čemu odluku donosi Skupština HLS.
 
 
Članak 4. 
  
Osnovni ciljevi i zadaci HLS su osobito: 
 

 • zaštita društvenih, materijalnih, i socijalnih interesa liječnika,
 • poboljšanje općih uvjeta života i rada liječnika,
 • zaštita prava iz radnog odnosa – plaća, socijalna i zdravstvena zaštita, zaštita na radu i druga prava,
  zastupanje interesa liječnika u radnim sporovima,
 • HLS će štititi prilikom zapošljavanja svoje članove od konkurencije liječnika iz drugih država,
  zaštita profesionalnih prava i obveza u obavljanju posla,
 • sklapanje i ostvarivanje kolektivnih ugovora,
 • ostvarivanje solidarnosti, međusobno, kao i s umirovljenim liječnicima i članovima drugih sindikata iz članka 3. ovog Statuta. 
    

Članak 5. 
  

Ciljeve i zadatke iz članka 4. ovog Statuta HLS ostvaruje zastupajući članstvo pred poslodavcem i pred drugim subjektima gdje se za to ukaže potreba. 
  
HLS će pomoći posredujući između svojih članova i poslodavaca, osiguravajući članovima besplatnu izvansudsku pravnu pomoć, pregovarajući s poslodavcem i drugim partnerima na temelju ovog Statuta i Kolektivnog ugovora. 

HLS organizira pomoć članovima, i u tu svrhu osniva različite fondove, o čemu odluku donosi Skupština. 
  
  
Članstvo
 
Članak 6. 
  
Članovi HLS mogu biti liječnici koji obavljaju poslove u djelatnostima zdravstva u Hrvatskoj. 

Svim liječnicima, članovima HLS, koji su imenovani na funkciju poslodavca, za vrijeme mandata mora mirovati članstvo u HLS. 
  
Članak 7. 
  
Članom HLS postaje se potpisivanjem pristupnice, kojom se prihvaća ovaj Statut. 

Članstvo je dobrovoljno i svaki član može uvijek istupiti iz HLS. 

Članstvo u HLS prestaje i isključenjem zbog nepoštivanja ovog Statuta, zbog neopravdanog neplaćanja članarine tijekom četiri mjeseca uzastopno, i zbog promjene zanimanja odnosno napuštanja Hrvatske.
 
 
Članak 8. 
  
Odluku o isključenju člana zbog neprovođenja odluka donosi Izvršni odbor podružnice. 

Žalba na ovu odluku podnosi se Skupštini HLS, a odluka Skupštine je konačna.
 
 
Članak 9. 

Članovi HLS dužni su pridržavati se svih odluka sindikata, na što su se obvezali potpisujući pristupnicu. 
  
  
Organizacija i način djelovanja HLS
 
A. Podružnice Hrvatskog liječničkog sindikata
 
 
 
Članak 10. 
  
Podružnica HLS je oblik organiziranja i djelovanja u kojem članovi štite svoja prava i promiču svoje interese prema poslodavcu, izvršavaju svoje članske obveze i ostvaruju svoja članska prava te organima HLS daju prijedloge i mišljenja u cilju uspješnijeg ostvarivanja zadataka HLS. 
  
Podružnica HLS ima vlastiti žiro račun u Zavodu za platni promet te samostalno raspolaže s novčanim sredstvima na tom računu i drugom svojom imovinom. 

Podružnica HLS se utemeljuje u zdravstvenoj ustanovi ili u obliku teritorijalnog organiziranja članova iz više zdravstvenih ustanova u jednu podružnicu. 

Liječnik koji obavlja privatnu praksu može se učlaniti i ostvarivati prava iz stavka 1. ovog članka u podružnici HLS. 

Skupštinu podružnice HLS čine svi članovi podružnice. 

Skupština podružnice HLS donosi Pravilnik o radu podružnice, koji ne može biti u suprotnosti s ovim Statutom.
 
 
Članak 11. 
  
Članovi podružnice HLS iz svojih redova biraju članove svog Izvršnog odbora, u pravilu 5 do 11 članova, zavisno o broju članova liječnika. 

Radom izvršnog odbora podružnice HLS rukovodi predsjednik, kojeg između sebe biraju članovi Izvršnog odbora podružnice. 

Izvršni odbor podružnice HLS obavlja slijedeće poslove: 

organizira i rukovodi radom članova podružnice HLS,

osigurava provođenje odluka Skupštine odnosno Glavnog odbora HLS,

samostalno raspolaže imovinom podružnice HLS i u tu svrhu ima otvoren žiro račun u podružnici Zavoda za platni promet,

osigurava informiranje članova podružnice,

obavlja ostale poslove u svrhu realizacije ciljeva i zadataka HLS,

provodi sve oblike sindikalne aktivnosti, uključujući organizaciju štrajka na nivou podružnice u skladu s Pravilnikom HLS o štrajku. U slučaju pokretanja štrajka obvezno pravovremeno obavještava Glavni odbor HLS,

daje prijedloge, smjernice i inicijative te se koristi metodama sindikalne borbe: pregovorima, upozorenjima, različitim oblicima pritiska i drugim. 
  
  
B. Organi Hrvatskog liječničkog sindikata
  
 
Članak 12. 
  
Organi HLS su: 

 • Skupština HLS
 • Glavni odbor HLS
 • Predsjednik HLS
 • Statutarna komisija HLS

 

 

Članak 13. 
  
Skupštinu HLS čine svi sindikalni povjerenici birani u podružnicama HLS. 

Na svakih 20 do 50 članova podružnice bira se jedan povjerenik, odnosno na svakih 50 do 100 članova podružnice ili više podružnica zajedno bira se jedan povjerenik, uvažavajući teritorijalne uvjete. 

Prilikom biranja povjerenika valja voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti. Povjerenici se biraju na četiri godine, a podružnica ih može ponovo izabrati. 

Podružnica može povjerenike opozvati i prije kraja mandata od četiri godine.
 
 
Članak 14. 
  
Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje i prema potrebi. 

Skupštinu uvijek može sazvati Glavni odbor povjerenika, a obavezno se mora sazvati kada to traži najmanje dvadeset članova Skupštine. 
  
            
Članak 15. 
  
Skupština usvaja Statut, donosi program rada, potvrđuje izbor povjerenika te odlučuje o visini članarine, o povezivanju s drugim sindikalnim udrugama, o pokretanju štrajka i o svim drugim pitanjima koja su u nadležnosti povjerenika, ukoliko ih Glavni odbor povjerenika stavi na dnevni red Skupštine.
 
 
Članak 16. 
  
Skupština punovažno odlučuje ako je nazočna natpolovična većina članova. 

Odluke se donose većinom glasova i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluke donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova. 
  
  
Članak 17. 
  
Dvotrećinskom većinom Skupština odlučuje o pokretanju i prestanku štrajka, promjenama Statuta i financijama. 
  
  
Članak 18. 
  
Skupština bira Glavni odbor od 15 članova HLS, od više kandidata, tajnim glasovanjem, 

Glavni odbor se bira na četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora. 

Glavni odbor iz svojih redova bira predsjednika, potpredsjednika i tajnika HLS. 

Glavni odbor je izvršni organ Skupštine HLS, sastaje se prema potrebi i odluke donosi većinom glasova. 

Radom Glavnog odbora rukovodi predsjednik ili potpredsjednik HLS, a u njihovoj odsutnosti zamjenjuje ih tajnik HLS. 

Predsjednik Skupštine bira se na sjednici Skupštine od više kandidata javnim glasovanjem.
 
 
Članak 19. 
  
 Glavni odbor povjerenika osobito obavlja slijedeće poslove: 

 • osigurava i realizira ciljeve i zadatke iz članka 4. Statuta,
 • organizira rad i usklađuje interese pojedinih dijelova HLS,
 • osigurava informiranje članstva,
 • brine o realizaciji odluka Skupštine i provođenju programa rada,
 • priprema, pregovara i sklapa Kolektivni ugovor, koji je punovažan kada ga usvoji Skupština. Odluku o zaključivanju Kolektivnog ugovora Skupština donosi dvotrećinskom većinom,
 • priprema izvještaje o realizaciji programa i financijske izvještaje te ih podnosi Skupštini na usvajanje,
 • raspolaže imovinom HLS u skladu s odlukama Skupštine. 
   

Članak 20. 
  
Predsjednik HLS 

 • član je pregovaračkog tima HLS za sklapanje, izmjenu ili obnovu Kolektivnog ugovora,
 • u ime HLS potpisuje Kolektivni ugovor,
 • zastupa i predstavlja HLS prema trećima,
 • operativno vodi poslovanje HLS,
 • osigurava izvršavanje odluka Skupštine HLS i Glavnog odbora HLS,
 • osigurava pripremu materijala za Skupštinu HLS i za Glavni odbor HLS i tim organima podnosi izvješća i financijska izvješća,
 • predsjedava sjednicama Glavnog odbora HLS. 
   

Članak 21. 

Skupština bira Statutarnu komisiju od tri člana. Članovi Komisije između sebe biraju predsjednika.
 
 
Članak 22. 
  
Zadaci Statutarne komisije su: 

 • tumačenje i obrazloženje odredaba ovoga Statuta,
 • ocjenjivanje usklađenosti odluka organa HLS sa Statutom,
 • svi poslovi u vezi s primjenom Statuta. 

Članak 23. 
  
Zaštita povjerenika i drugih sindikalnih aktivista utvrđuje se Kolektivnim ugovorom. U Kolektivni ugovor obavezno se unosi odredba iz Zakona o radu o zaštiti sindikalnih povjerenika. 
  
  
Način financiranja HLS 
  
Članak 24. 
  
HLS se financira iz članarine koja iznosi 1% neto plaće, s raspodjelom 60% podružnici i 40% Glavnom odboru, zatim od dotacija i drugih zakonski dozvoljenih izvora. 
  
Sredstva HLS služe za djelatnost i poslove ostvarivanja sindikalnih programa, za doprinose ili članarine drugim sindikatima s kojima se udružuje.
 
 
Članak 25. 
  
Članarina i svi drugi prihodi HLS vode se na posebnom računu HLS, a pravo potpisa o trošenju novca imaju predsjednik i tajnik Glavnog odbora, odnosno Izvršnog odbora podružnice, ali u skladu s metodom trošenja sredstava. 

Svake godine Glavni odbor dužan je Skupštini podnijeti na usvajanje financijski izvještaj i plan troškova za iduću godinu.
 
 
Članak 26. 

Financijsko i administrativno poslovanje kao i osnovna sredstva HLS vode se u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
 
 
Članak 27. 
  
Glavni odbor odlučuje o zapošljavanju zaposlenika na poslovima tajnika, administratora i računovođe u skladu s usvojenim planom. 
  

Prijelazne i završne odredbe
 
 
Članak 28. 
  
Žig HLS je okrugao, promjera 33 mm, s tekstom: HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT – ZAGREB. U sredini je liječnički medicinski znak zmija i dio hrvatskog grba. 
  
Članak 29.

Na temelju ovog Statuta, Glavni odbor utvrditi će poseban pravilnik o načinu i metodama korištenja financijskih sredstava udruge, funkcioniranju posebnih fondova i uopće o trošenju sindikalnog novca, a donosi ga Skupština u roku 90 dana od dana prihvaćanja Statuta. 
  
Članak 30. 
  
Prostor za rad HLS valja osigurati preraspodjelom prostora Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. 
  
Članak 31. 
  
HLS donijeti će u roku 90 dana, računajući od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, Pravilnik o organizaciji vođenja štrajka, usklađen sa Zakonom o radu Republike Hrvatske.
 
 
Članak 32. 
  
Sve izmjene i dopune ovoga Statuta donose se na isti način kao i Statut. 
  
Statut ovjeravaju svojim potpisima:
 
Tajnik                                                                        Predsjednik 

Milan Kujudzic, dr. med.                                          Stjepan Kudlek, dr. med.

 

Pravilnik o priznanjima HLS-a [.docx]

Pravilnik o štrajku [.docx]

Poslovnik o radu skupštine [.docx]