Tekst ispregovaranog i parafiranog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama